Авлигын эсрэг хууль дүрэм

Нэр Үзэх / Татах
1 УБЦТС ТӨХК-ийн 2012 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт
2 УБЦТС ТӨХК-ийн 2013 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлт
3 УБЦТС ТӨХК-ийн 2014 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
4 УБЦТС ТӨХК-ийн 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
5 УБЦТС ТӨХК-ийн 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт
6 УБЦТС ТӨХК-ийн 2016 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
7 УБЦТС ТӨХК дахь хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөх үүрэгтэй албан тушаалтнуудын жагсаалт
8 УБЦТС ТӨХК-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой гадагш чиглэсэн баримт бичгүүд, комиссын актанд гарын үсэг зурах эрх бүхий ажилтнуудын судалгаа
9 Албан тушаалтан өөрт ноогдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам /АТГ-ын даргын 2012 оны 74-р тушаал/
10 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, ёс зүйн дүрэм, ёс зүйн дэд хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

Sidebar Menu