ЦЭХ-НИЙ ҮНЭ ТАРИФ

ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ БОЛОН БУСАД БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж болон бусад байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно:

Ангилал Хэмжих нэгж Тариф
1

Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр

 

Үүнд: Нүүрс олборлолт, боловсруулалт
Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, боловсруулалт
Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт
Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт

1.1

Энгийн тоолууртай Төг/кВт.ц 167.78

1.2

3 тарифт тоолууртай    

а

Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 167.78

б

Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 287.88

в

Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 88.98
2 Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

2.1

Энгийн тоолууртай

Төг/кВт.ц 140.38

2.2

3 тарифт тоолууртай    

а

Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 140.38

б

Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 221.68

в

Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 88.98

2.3

“Цахилгаан тээвэр” ХК Төг/кВт.ц 88.98
3 Улаанбаатар хот, аймгийн төвийн нийтийн зориулалттай зам талбайн гэрэлтүүлэг болон нийтийн зориулалттай орон сууцны орцны гэрэлтүүлэг

3.1

10, 11, 12, 1, 2 ,3 дугаар саруудад    

а

Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 19.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 140.38

б

Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 19.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 88.98

3.2

4, 5, 6, 7, 8, 9 дүгээр саруудад    

а

Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 22. 00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 140.38

б

Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 88.98

ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТАРИФ
>> ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТӨЛБӨР ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ  <<

Үйлдвэр аж ахуйн нэгж байгууллагад борлуулах цахилгааны чадлын тарифыг (НӨАТ-гүй) төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар  тогтооно:

 

Ангилал Хэмжих нэгж Тариф
1 Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага кВт.ц 9000
 

АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

Айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно:

Хэрэглэгчдийн ангилал Хэмжих нэгж Тариф /НӨАТ-гүй/
1

Энгийн тоолууртай

Төг/кВт.ц

130.08

2

2 тарифт тоолууртай

   

а

Өдрийн хэрэглээ /өглеөний 06.00 цагаас шөнийн 21.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц 116.18

б

Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 21.00 цагаас өглөөний 06 00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц 88.98
3

Сарын суурь тариф

Төг/сар 2000.00

АХУЙН ТООЛУУРГҮЙ ЦАХИЛГААН ХЭРЭГЛЭЧДИЙН ТӨЛБӨР ТООЦОХ САРЫН ДУНДАЖ ХЭРЭГЛЭЭ

Ахуйн тоолуургүй цахилгаан хэрэглэгчдийн төлбөр тооцох сарын дундаж хэрэглээг төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно:

Ангилал Хэмжих нэгж Сарын хэрэглээ
1 Айл өрх кВт.ц 350

Sidebar Menu