ХАНГАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2013 оны 183 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

ТАРИФЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН БУС ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР ТӨРӨЛ, ТОО ХЭМЖЭЭ
/Цахилгаанаар зохицуулалттай хангах үйлчилгээ/

Д/д Ажил үйлчилгээний нэр тоо хэмжээ /төгрөг/
1 Шинэ холболт Нэг фазын тоолуурын холболт шалгах         1,600
2 Гурван фазын тоолуурын холболт шалгах         3,200
3 ГХ-ын хэрэглэгчийг сүлжээнд шинээр холбох 220В         7,300
4 ОС-ны хэрэглэгчийг сүлжээнд шинээр холбох 220В         5,700
5 ААН -ийн хэрэглэгчийг шинээр сүлжээнд холбох 220В        10,800
6 Гэрээний хариуцлагатай холбоотой ажлууд Нэгдсэн щитнээс 380В-ын цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сэргээх         5,500
7 Дэд станцаас 380В-ын цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сэргээх         5,500
8 ЦДАШ-аас 380В-ын цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сэргээх         8,400
9 Нэгдсэн щитнээс 220В-ын цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сэргээх         2,600
10 Дэд станцаас 220В-ын цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сэргээх          2,800
11 ЦДАШ-аас 220В-ын цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сэргээх         4,400
12 Техник үйлчилгээ Щитэнд 220В-ын оруулгын утас  холбох         3,400
13 Тулгуурт 220В-ын оруулгын утас холбох         3,500
14 ЦДАШ-аас оруулгын утас солих 380В         7,100
15 ЦДАШ-аас оруулгын утас солих 220В         6,600
16 Автомат шинээр тавих, солих 380В         7,300
17 Автомат шинээр тавих, солих 220В         4,100
18 Гал хамгаалагч шинээр тавих, солих 380В         1,600
19 Гал хамгаалагч цэнэглэх 380В          1,600
20 Гал хамгаалагч шинээр тавих, солих 220В         1,900
21 Гал хамгаалагч цэнэглэх 220В         1,400
22 Гурван фазын тоолуур хэлхээнд холбох         6,900
23 Гурван фазын тоолуур хэлхээнээс салгах         3,500
24 Нэг фазын тоолуур хэлхээнд холбох         4,300
25 Нэг фазын тоолуур хэлхээнээс салгах         2,100
26 380В-ын тоолуур шалгах         9.200
27 220В-ын тоолуур шалгах         4,500
28 380В-ын тоолуурт гадны хэрэглээ орсон эсэхийг шалгах        10.200
29 220В-ын тоолуурт гадны хэрэглээ орсон эсэхийг шалгах         5.000
30 Хэрэглэгчидийн щитэнд гүйдлийн трансформаторын холболт шалгах /1ширхэг/         1,600
31 Хэрэглэгчидийн щитэнд гүйдлийн трансформатор хэлхээнээс салгах /1 ширхэг/         2,000
32 хэрэглэгчидийн щитэнд гүйдлийн трансформатор угсрах, хэлхээнд холбох /1 ширхэг/         3.000

Гүйцэтгэх захирлын 2017 оны А/81 дугээр тушаалын "Нэгдүгээр" хавсралт

ХАНГАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФ

/НӨАТ-гүй/

Sidebar Menu