Авлигын эсрэг

 

Нэр Үзэх / Татах
1 УБЦТС ТӨХК-ийн 2012 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2 УБЦТС ТӨХК-ийн 2013 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
3 УБЦТС ТӨХК-ийн 2014 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
4 УБЦТС ТӨХК-ийн 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
5 УБЦТС ТӨХК-ийн 2016 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
6 УБЦТС ТӨХК-ийн 2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
7 УБЦТС ТӨХК-ийн 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
8 УБЦТС ТӨХК-ийн 2019 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
9 УБЦТС ТӨХК дахь хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөх үүрэгтэй албан тушаалтнуудын жагсаалт /2018.03.14/
10 УБЦТС ТӨХК-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой гадагш чиглэсэн баримт бичгүүд, комиссын актанд гарын үсэг зурах эрх бүхий ажилтнуудын судалгаа
11 Албан тушаалтан өөрт ноогдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам /АТГ-ын даргын 2012 оны 74-р тушаал/
12 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, ёс зүйн дүрэм, ёс зүйн дэд хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
13 ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ /Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө/
14 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.05.02/
15 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.05.08/
16 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.05.30/
17 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.09.21/
18 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.11.05/
19 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.12.12/
20 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2019.04.03/
21 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2019.05.31/
22 Авилгын эсрэг үйл ажиллаагны 2018 оны төлөвлөгөөний биелэлт, тайлан

Sidebar Menu