ТҮГЭЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2013 оны 183 дугаар тогтоолын "Нэгдүгээр" хавсралт

ТАРИФЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН БУС ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР ТӨРӨЛ, ТОО ХЭМЖЭЭ
/Цахилгаан түгээх үйлчилгээ/

Д/д Ажил үйлчилгээний нэр тоо хэмжээ /төгрөг/
1 Шугам сүлжээнд хийгдэх ажил үйлчилгээ 6-35кВ-ын сүлжээнд ажлын байр бэлтгэх        57.300
2 6-35кВ-ын сүлжээнд хүчдэл залгах         3,100
3 6-35кВ-ын сүлжээнд хүчдэл таслах         3,100
4 0.4кВ-ын сүлжээнд хүчдэл залгах         2,400
5 0.4кВ-ын сүлжээнд хүчдэл таслах         2,400
6 6-10кВ-ын шугам сүлжээнд фаз тохируулах        29,400
7 0.4кВ-ын шугам сүлжээнд фаз тохируулах        23,100
8 Дэд станцад хийгдэх ажил үйлчилгээ Дэд станцад 0.4кВ-ын гал хамгаалагч цэнэглэх         4,700
9 Дэд станцад 6-35кВ-ын гал хамгаалагч цэнэглэх         7,900
10 Дэд станцын щитэнд 6-10кВ-ын кабелийн үзүүр тайлах         7,700
11 Дэд станцын щитэнд 6-10кВ-ын кабелийн үзүүр уях        15,400
12 Дэд станцын щитэнд 0.4кВ-ын кабелийн үзүүр тайлах         5,000
13 Дэд станцын щитэнд 0.4кВ-ын  кабелийн үзүүр уях         9,900
14 Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд 6-35кВ-ын ЦДАШ-ын тулгуурт кабелийн үзүүр уях        17,400
15 6-35кВ-ын ЦДАШ-ын тулгуурт кабелийн үзүүр тайлах         8,700
16 0.4кВ-ын ЦДАШ-ын тулгуурт кабелийн үзүүр уях        11,300
17 0.4кВ-ын ЦДАШ-ын тулгуурт кабелийн үзүүр тайлах         5,700
18 6-35кВ-ын ЦДАШ-ын хоёр тулгуур хооронд утас залгах /нэг фаз/        14,300
19 0.4кВ-ын ЦДАШ-ын хоёр тулгуур хооронд утас залгах /нэг фаз/        10,700
20 Кабель шугамд 0.4-35кВ-ын зөөврийн түр кабель уях /100м тутамд/        67,100

Гүйцэтгэх захирлын 2017 оны А/81 дүгээр тушаалын "Хоёрдугаар" хавсралт

ТҮГЭЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФ

/НӨАТ-гүй/

Sidebar Menu